Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN
___________________________________
1. Behoudens andere voorwaarden vermeld op factuur, zijn al onze
facturen betaalbaar te Lokeren.
2. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Dendermonde
bevoegd.
3. Elke klacht betreffende de werken of leveringen, aangestipt op onze
facturen moet ingediend worden per aangetekend schrijven per post,
binnen de acht dagen na de datum van de factuur. Zoniet worden de facturen
aanzien als aanvaard zonder voorbehoud.
4. Garantie
1. Maximale garantie staat ten alle tijden vermeld op uw factuur.
2. Het onderdeel dient voorzien te zijn van een door Meiresonne Jimmy
aangebracht kenmerk en datum verkoop.
3. Bij gebleken aantoonbaar defect wordt het onderdeel omgeruild tegen
een vergelijkbaar, gelijkwaardig onderdeel.
4. slects indien geen vergelijkbaar, gelijkwardig onderdeel in voorraad is,
kan de koper aanspraak maken op terugbetaling van het aankoopbedrag.
Garantie is niet van toepassing:
————————————-
5. Bij het niet monteren door een merkverdeler van het merk van de wagen.
– als koper eigenmachtig rezparaties of veranderingen heeft aangebracht.
– als er sprake is van onderdelen waarvoor overeengekomen is dat het
oude defecte onderdeel bij DEPANNAGE MEIRESONNE zal worden
ingeleverd en dit nog niet is ontvangen.
Ook niet als hiervoor door de koper ter waarborg een bedrag aan
‘statiegeld’ is betaald.
– op electronische onderdelen en plaatwerk.
5. Overige kosten
Koper kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van de kosten voor:
inbouw,uitbouw,montage,vervoer of kosten anders dan die van het aankoop-
bedrag.
6. aansprakelijkheid
Depannage Meiresonne is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade
van welke aard dan ook en haar aansprakelijkheid is derhalve uitdrukkelijk
beperkt tot het aankoopbedrag.
Koper is gehouden Depannage Meiresonne te vrijwaren van alle aanspraken
van welke aard ook welke derden jegens Depannage Meiresonne geldend
mochten maken indien schade of letsel voor derde is ontstaan door of bij
gebruik van de door Depannage Meiresonne geleverde goederen
7.Verzending
verzenden gebeurt: kleine onderdelen via Post NL grote onderdelen
via VOS koerierdienst dit na de betaling het vervoer hangt af van
tijdstip van betaling en waar het ontvangstadres is
Post nl kan iedere dag verstuurd worden VOS koerierdienst komt 2x in de week
ophalen
8.Betalen
Contant – via Mollie – payconiq – bancontact